Annah
Kiu, Kenya

Sponsor

Bonface
Kiu, Kenya

Sponsor

Kinuthia
Ndibai, Kenya

Sponsor

Anne
Tumutumu, Kenya

Sponsor

Jerioth
Tumutumu, Kenya

Sponsor

Beveartone
Tumutumu, Kenya

Sponsor

Kelvin
Tumutumu, Kenya

Sponsor

Boniface
Tumutumu, Kenya

Sponsor

Shadrack
Endana, Kenya

Sponsor