Monicah
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vaeska
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Grace
Kahuria, Kenya

Sponsor

Elizabeth
Kahuria, Kenya

Sponsor

George
Kahuria, Kenya

Sponsor

Francis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Charles
Kahuria, Kenya

Sponsor

Terry
Kahuria, Kenya

Sponsor

Mirriam
Kahuria, Kenya

Sponsor