Hannah
Kahuria, Kenya

Sponsor

Stephen
Kahuria, Kenya

Sponsor

Herline
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Charles
Kahuria, Kenya

Sponsor

Ann
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jane
Kahuria, Kenya

Sponsor

Louisseline
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Mary
Kahuria, Kenya

Sponsor

Dayane
Camp Mary, Haiti

Sponsor