George
Kahuria, Kenya

Sponsor

Samuel
Kahuria, Kenya

Sponsor

Stervens
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Ken
Kahuria, Kenya

Sponsor

Christel
Camp Mary, Haiti

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

Morris
Kahuria, Kenya

Sponsor

Richard
Kahuria, Kenya

Sponsor

Alice
Kahuria, Kenya

Sponsor