David
Kahuria, Kenya

Sponsor

Francis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Ruth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jecinta
Kahuria, Kenya

Sponsor

Kwed
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Francis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Smerlensky
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Peter
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vaeska
Camp Mary, Haiti

Sponsor