Ruth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Richard
Kahuria, Kenya

Sponsor

Chilande
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Darvens
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Beth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Joseph
Kahuria, Kenya

Sponsor

Lendjina
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Christelle
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Lucy
Kahuria, Kenya

Sponsor