Jolande
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Morris
Kahuria, Kenya

Sponsor

Samuel
Kahuria, Kenya

Sponsor

Rony
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Blanco
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Daniel
Kahuria, Kenya

Sponsor

Monica
Kahuria, Kenya

Sponsor

Eronn
Kahuria, Kenya

Sponsor

Rahab
Kahuria, Kenya

Sponsor