Peter
Kahuria, Kenya

Sponsor

Rahab
Kahuria, Kenya

Sponsor

Kwed
Camp Mary, Haiti

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vanaita
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Christelle
Camp Mary, Haiti

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

Oris
Kahuria, Kenya

Sponsor

Murielle
Camp Mary, Haiti

Sponsor