Wesley
Kahuria, Kenya

Sponsor

Stephen
Kahuria, Kenya

Sponsor

Owen
Kahuria, Kenya

Sponsor

Josephat
Kahuria, Kenya

Sponsor

Alice
Kahuria, Kenya

Sponsor

Geoffrey
Kahuria, Kenya

Sponsor

Hannah
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vanaita
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Gladys
Kahuria, Kenya

Sponsor