Oris
Kahuria, Kenya

Sponsor

Josephat
Kahuria, Kenya

Sponsor

Stervens
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Solomon
Kahuria, Kenya

Sponsor

Melissa
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Terry
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jecinta
Kahuria, Kenya

Sponsor

Alice
Kahuria, Kenya

Sponsor

Joseph
Kahuria, Kenya

Sponsor