David
Kahuria, Kenya

Sponsor

Elizabeth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Paul
Kahuria, Kenya

Sponsor

Ann
Kahuria, Kenya

Sponsor

Ruth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vincent
Kahuria, Kenya

Sponsor

Vanaita
Camp Mary, Haiti

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor