Rahab
Kahuria, Kenya

Sponsor

Melissa
Camp Mary, Haiti

Sponsor

Dennis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jecinta
Kahuria, Kenya

Sponsor

Morris
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jane
Kahuria, Kenya

Sponsor

Elizabeth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Elizabeth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Joan
Kahuria, Kenya

Sponsor