Dennis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Joan
Kahuria, Kenya

Sponsor

Evans
Kahuria, Kenya

Sponsor

George
Kahuria, Kenya

Sponsor

Lunia
Camp Mary, Haiti

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

Mary
Kahuria, Kenya

Sponsor

Daniel
Kahuria, Kenya

Sponsor

Amisson
Camp Mary, Haiti

Sponsor