Hannah
Kahuria, Kenya

Sponsor

John
Kahuria, Kenya

Sponsor

Solomon
Kahuria, Kenya

Sponsor

Jane
Kahuria, Kenya

Sponsor

Teresia
Kahuria, Kenya

Sponsor

Brian
Kahuria, Kenya

Sponsor

Dennis
Kahuria, Kenya

Sponsor

Ruth
Kahuria, Kenya

Sponsor

Smerlensky
Camp Mary, Haiti

Sponsor